De planontwikkeling kent procesmatig stapsgewijze fases om van idee tot de realisatie te komen. Elke fase in deze planontwikkeling heeft zijn eigen nauwkeurigheidsniveau. De begrotingsmethodiek van Beckers Bouweconomie sluit volledig aan op deze fasering.

De planontwikkeling kent 5 fases:

Bouwfase Doel Begrotingsindeling
1. Initiatief fase Programma van eisen opzetten. Kengetallen op  basis van € / BVO, €/m3 of €/parkeerplaats € / per werkplek
in de volgende fases worden de ramingen en begrotingen gemaakt die stroken met het detailniveau van het tekenwerk conform de NEN 2699:2013.
2. Planvormingsfase Voorlopig ontwerp: Raming in elementenclusters   (bijv. € / m2 gevel
3.Haalbaarheidsfase 1 Definitief ontwerp: Elementenbegroting
(bijv.€ / m2 metselwerk)
3. Haalbaarheidsfase 2 Bestektekeningen & detaillering: Technische oplossingen
( bijv € / steen +manuur / m2 bij metselwerk)
4. Realisatiefase Budgetbewaking: Meer-& minderwerk
besprekingen met uitvoerende partijen
5. Exploitatie en beheer fase Onderhoudsbudgetten opstellen Meerjarige onderhoudsbegroting

Het voordeel van deze begrotingsindeling en calculatiemethode is, dat de aansluiting blijft bestaan met de voorgaande fase. De begrotingsindeling blijft gehandhaafd maar wordt steeds gedetailleerder uitgewerkt. Hierdoor worden afwijkingen inzichtelijker. Bijvoorbeeld: wordt het prijsverschil veroorzaakt door meer m2 gevel of een duurdere gevel?